Câu 10: Mệnh đề nào sau đây là phủ định của mệnh đề: “Mọi động vật đều di chuyển”. A. Mọi động vật đều không di chuyển. B. Mọi động vật đều đứng yên.

Câu 10: Mệnh đề nào sau đây là phủ định của mệnh đề: “Mọi động vật đều di chuyển”.
A. Mọi động vật đều không di chuyển.
B. Mọi động vật đều đứng yên.
C. Có ít nhất một động vật không di chuyển.
D. Có ít nhất một động vật di chuyển.

Share

1 Answer

 1. Đáp án:

  C

  Lời giải:

  Phủ định của “mọi” là “có ít nhất”

  Phủ định của “đều di chuyển” là “không di chuyển”.

  • 0
Leave an answer

Leave an answer

Browse

Câu 10: Mệnh đề nào sau đây là phủ định của mệnh đề: “Mọi động vật đều di chuyển”. A. Mọi động vật đều không di chuyển. B. Mọi động vật đều đứng yên.

Câu 10: Mệnh đề nào sau đây là phủ định của mệnh đề: “Mọi động vật đều di chuyển”.
A. Mọi động vật đều không di chuyển.
B. Mọi động vật đều đứng yên.
C. Có ít nhất một động vật không di chuyển.
D. Có ít nhất một động vật di chuyển.

Share

1 Answer

 1. Đáp án:

  C

  Lời giải:

  Phủ định của “mọi” là “có ít nhất”

  Phủ định của “đều di chuyển” là “không di chuyển”.

  • 0
Leave an answer

Leave an answer

Browse