Cách tính vận tốc tb và tìm pt chuyển động vẽ đồ thị

Cách tính vận tốc tb và tìm pt chuyển động vẽ đồ thị

Share

1 Answer

  1. Vận tốc tb đc tính bằng tổng quãng đừong chia cho tổng thời gian. Ptrinh chuyển động $x=x_0 + v_0 t + \dfrac{1}{2} a t^t$, cần biết vị trí ban đầu của vật, vận tốc ban đầu của vật và gia tốc.

    • 0
Leave an answer

Leave an answer

Browse

Cách tính vận tốc tb và tìm pt chuyển động vẽ đồ thị

Cách tính vận tốc tb và tìm pt chuyển động vẽ đồ thị

Share

1 Answer

  1. Vận tốc tb đc tính bằng tổng quãng đừong chia cho tổng thời gian. Ptrinh chuyển động $x=x_0 + v_0 t + \dfrac{1}{2} a t^t$, cần biết vị trí ban đầu của vật, vận tốc ban đầu của vật và gia tốc.

    • 0
Leave an answer

Leave an answer

Browse