Cách làm tròn số ?

Cách làm tròn số ?

Share

1 Answer

 1. 1.Xác định giá trị của hàng chữ số cần được làm tròn

  2.Xác định giá trị của hàng chữ số mà bạn sẽ làm tròn.

  3.Xác định chữ số bên phải của số làm tròn

  4.Làm tròn lên nếu chữ số bên phải lớn hơn hoặc bằng 5

  5.Làm tròn xuống nếu chữ số bên phải nhỏ hơn 5

  • 0
Leave an answer

Leave an answer

Browse