Cách Giải toán lớp 3. Có 5 con chim nhốt vào 4 cái lồng. Có thể nói chắc chắn rằng có it nhất một cái lồng nhốt 2 con chim không?

Cách Giải toán lớp 3. Có 5 con chim nhốt vào 4 cái lồng. Có thể nói chắc chắn rằng có it nhất một cái lồng nhốt 2 con chim không?

Share

1 Answer

 1. Đáp án:

  Giải thích các bước giải:

  Giả sử trường hợp các lồng đều có chim.

  Lượt 1: Nhốt vào mỗi lồng 1 con thì số chim được nhốt là: 1×4=4 con.

  Số chim còn lại cần nhốt là: 5-4=1 con.

  1 con chim này bắt buộc phải nhốt vào 1 trong 4 cái lồng, do đó sẽ có chắc chắn 1 cái lồng là nhốt 2 con chim.

  • 0
Leave an answer

Leave an answer

Browse