các tế bào bên ngoài tập đoàn trùng roi làm nhiệm vụ gì ??

các tế bào bên ngoài tập đoàn trùng roi làm nhiệm vụ gì ??

Share

1 Answer

  1. Mỗi tập đoàn trùng toi có hàng nghìn cá thể trùng roi hình quả lê, có 2 roi xếp thành một lớp bề mặt, roi hướng ra ngoài giúp tập đoàn di chuyển.

    Vậy bên ngoài thực chất là các cơ thể trùng roi, có roi hướng ra ngoài giúp cho tập đoàn có thể di chuyển.

    • 0
Leave an answer

Leave an answer

Browse