Các nhà tư tưởng tiến bộ phápvào thế kỉ 18 đã đóng góp gì trong việc chuẩn bị cho cuộc cách mạng

Các nhà tư tưởng tiến bộ phápvào thế kỉ 18 đã đóng góp gì trong việc chuẩn bị cho cuộc cách mạng

Share

1 Answer

  1. Những tư tưởng tiến bộ phê phán những quan điểm lỗi thời, giáo lý lạc hậu, mở đường cho xã hội phát triển. Triết học ánh sáng dọn đường cho cách mạng bùng nổ, định hướng cho một xã hội mới tương lai.

    • 0
Leave an answer

Leave an answer

Browse