các bn có thể chụp hình và giait thik ĐCNN đc ko mik học nhưg ko thể biết đc các bạn giải thik dễ hiểu dễ tính nha

các bn có thể chụp hình và giait thik ĐCNN đc ko
mik học nhưg ko thể biết đc
các bạn giải thik dễ hiểu dễ tính nha

Share

1 Answer

Leave an answer

Leave an answer

Browse

các bn có thể chụp hình và giait thik ĐCNN đc ko mik học nhưg ko thể biết đc các bạn giải thik dễ hiểu dễ tính nha

các bn có thể chụp hình và giait thik ĐCNN đc ko
mik học nhưg ko thể biết đc
các bạn giải thik dễ hiểu dễ tính nha

Share

1 Answer

Leave an answer

Leave an answer

Browse