Các bạn ơi giải nhanh hộ mình với!!! Có bao nhiêu số tự nhiên có 5 chữ số, các chữ số khác 0 và đôi một khác nhau??

Các bạn ơi giải nhanh hộ mình với!!! Có bao nhiêu số tự nhiên có 5 chữ số, các chữ số khác 0 và đôi một khác nhau??

Share

1 Answer

 1. Đáp án:

  Lời giải:

  5 chữ số trong số tự nhiên có 5 chữ số cần tìm được lấy ra từ tập hợp gồm 9 phần tử A={ 1;2;3;4;5;6;7;8;9}

  Mỗi số tự nhiên có 5 chữ số cần tìm là một chỉnh hợp chập 5 của 9 phần tử trong tập hợp A.

  Nên có 9A5=15120 số tự nhiên có 5 chữ số cần tìm.

  • 0
Leave an answer

Leave an answer

Browse

Các bạn ơi giải nhanh hộ mình với!!! Có bao nhiêu số tự nhiên có 5 chữ số, các chữ số khác 0 và đôi một khác nhau??

Các bạn ơi giải nhanh hộ mình với!!! Có bao nhiêu số tự nhiên có 5 chữ số, các chữ số khác 0 và đôi một khác nhau??

Share

1 Answer

 1. Đáp án:

  Lời giải:

  5 chữ số trong số tự nhiên có 5 chữ số cần tìm được lấy ra từ tập hợp gồm 9 phần tử A={ 1;2;3;4;5;6;7;8;9}

  Mỗi số tự nhiên có 5 chữ số cần tìm là một chỉnh hợp chập 5 của 9 phần tử trong tập hợp A.

  Nên có 9A5=15120 số tự nhiên có 5 chữ số cần tìm.

  • 0
Leave an answer

Leave an answer

Browse