cả 3 lớp 5A,5B,5Ctrồng được 763 cây .Lớp 5A trồng ít hơn lớp 5B và 5C 203 cây .Và lớp 5B trồng nhiều hơn 5C 63 cây.Tính số cây mỗi lớp

cả 3 lớp 5A,5B,5Ctrồng được 763 cây .Lớp 5A trồng ít hơn lớp 5B và 5C 203 cây .Và lớp 5B trồng nhiều hơn 5C 63 cây.Tính số cây mỗi lớp

Share

1 Answer

 1. Lớp 5A trồng được số cây là:

  ( 763 – 203 ) : 2 = 280 (cây)

  Tổng của lớp 5B và 5C là:

  763 – 280 = 483 (cây)

  Lớp 5B trồng được số cây là:

  ( 483 + 63 ) : 2 = 273 (cây)

  Lớp 5C trồng được số cây là:

  483 – 273 = 210 (cây)

  Đáp số : 5A trồng 280 cây

  5B trồng 273 cây

  5C trồng 210 cây.

  • 0
Leave an answer

Leave an answer

Browse