Br có 2 đồng vị A1BrZ, A2BrZ. Biết đồng vị A2Br có số notron nhiều hơn đồng vị A1Br là 2 hạt. Nguyên tử khối trung bình của Br là 79,91. Tìm số khối c

Br có 2 đồng vị A1BrZ, A2BrZ. Biết đồng vị A2Br có số notron nhiều hơn đồng vị A1Br là 2 hạt. Nguyên tử khối trung bình của Br là 79,91. Tìm số khối của mỗi đồng vị (biết A1br chiếm 54,5%)

Share

1 Answer

 1. Đồng vị A2 có số notron nhiều hơn A1 là 2 hạt => A2 = A1 + 2
  \(\begin{array}{l}
  \% {A_1}{\rm{ }} = {\rm{ }}54,5{\rm{ }} => {\rm{ }}\% {A_{2{\rm{ }}}} = {\rm{ }}100\% {\rm{ }} – {\rm{ }}54,5\% {\rm{ }} = {\rm{ }}45,5\% \\
  \overline M = \frac{{{A_1}.54,5\% + {A_2}.45,5\% }}{{100\% }} = \frac{{{A_1}.54,5\% + ({A_1} + 2).45,5\% }}{{100\% }} = 79,91\\
  => {A_1} = 79 => {A_2} = 81
  \end{array}\)

  • 0
Leave an answer

Leave an answer

Browse