Br có 2 đơn vị 79br chiếm a% 80 br chiếm b%. Tìm a,b nếu A=79.91

Br có 2 đơn vị 79br chiếm a% 80 br chiếm b%. Tìm a,b nếu A=79.91

Share

1 Answer

Leave an answer

Leave an answer

Browse

Br có 2 đơn vị 79br chiếm a% 80 br chiếm b%. Tìm a,b nếu A=79.91

Br có 2 đơn vị 79br chiếm a% 80 br chiếm b%. Tìm a,b nếu A=79.91

Share

1 Answer

Leave an answer

Leave an answer

Browse