Biết 7/10 độ dài sợ dây là 42dm. Tính độ dày sợ dây đó.

Biết 7/10 độ dài sợ dây là 42dm. Tính độ dày sợ dây đó.

Share

1 Answer

 1. Đáp án:

  60dm

  Giải thích các bước giải:

  vì 7/10 độ dài sợi dây là 42dm

  nên sợi dây được chia thành 10 phần , 7 phần dài 42dm

  => 1 phần dài 42:7 = 6dm

  => 10 phần dài 6*10 = 60 dm

  hay độ dài sợi dây là 60dm

  • 0
Leave an answer

Leave an answer

Browse