bản chất pha sáng và pha tối là j ? mối quan hệ giữa pha sáng và pha tối?

bản chất pha sáng và pha tối là j ?
mối quan hệ giữa pha sáng và pha tối?

Share

1 Answer

 1. Đáp án:

  Giải thích các bước giải:

  Pha sáng là pha mà năng lượng ánh sáng được hấp thụ và chuyển thành năng lượng trong các phân tử ATP, NADH.

  Pha sáng còn được gọi là giai đoạn chuyển hóa năng lượng ánh sáng.

  Pha tối:

  Pha tối là pha cố định CO2 tự do để tạo thành các phân tử cacbohiđrat.

  • 0
Leave an answer

Leave an answer

Browse