Bài văn quả trứng vàng của Tạ Duy Anh ( Từ một buổi sáng….. biến thành chú gà con 1:Đoạn trích trên sử dụng phương thức biểu đạt nào 2:Tìm phương

Bài văn quả trứng vàng của Tạ Duy Anh ( Từ một buổi sáng….. biến thành chú gà con
1:Đoạn trích trên sử dụng phương thức biểu đạt nào
2:Tìm phương tiện liên kết trong đoạn trích trên
3: để đoạn văn liên kết đc với nhau cần có những điều kiện nào

Share

1 Answer

Leave an answer

Leave an answer

Browse