Bài văn quả trứng vàng của Tạ Duy Anh ( Từ một buổi sáng….. biến thành chú gà con 1:Đoạn trích trên sử dụng biện pháp nghệ thuật nào 2:Tìm phương

Bài văn quả trứng vàng của Tạ Duy Anh ( Từ một buổi sáng….. biến thành chú gà con
1:Đoạn trích trên sử dụng biện pháp nghệ thuật nào
2:Tìm phương tiện liên kết trong đoạn trích trên
3: để đoạn văn liên kết đc với nhau cần có những điều kiện nào

Share

1 Answer

 1. 1: Đoạn trích trên sử dụng biện pháp nghệ thuật :

  – so sánh “như thể”

  – nhân hóa “con chuột gian manh”

  2: Tìm phương tiện liên kết trong đoạn trích trên:

  – Sử dụng từ ngữ liên kết: “thoạt đầu”, “nhưng”,

  – Phép lặp: “quả trứng”

  3: Để đoạn văn liên kết đc với nhau cần có những điều kiện: Một đoạn văn được xem là có tính liên kết tức là phải đảm bảo sự nối kết chặt chẽ giữa các câu trên cả hai phương diện nội dung ý nghĩa và hình thức ngôn ngữ. Hai phương diện liên kết này không thể tách rời nhau.

  • 0
Leave an answer

Leave an answer

Browse