Bài 3 : Tứ giác ABCD có AB // CD , AB < CD, AD = BC. Chứng minh ABCD là hình thang cân

Bài 3 : Tứ giác ABCD có AB // CD , AB < CD, AD = BC. Chứng minh ABCD là hình thang cân

Share

1 Answer

Leave an answer

Leave an answer

Browse