Bài 2 : Cho hình thang ABCD có (AB // CD). AC cắt BD tại O. Biết OA = OB . Chứng minh ABCD là hình thang cân

Bài 2 :
Cho hình thang ABCD có (AB // CD). AC cắt BD tại O. Biết OA = OB . Chứng minh ABCD là hình thang cân

Share

1 Answer

Leave an answer

Leave an answer

Browse