bài 1: tính A bằng 3^2 cộng 6^2 cộng 9^2 cộng …………….cộng 30^2 bài 2:tìm số nguyên dương n,biết: a,25<5^n<625 b,3*26 > 3^n lớn hơn hoặc bằng

bài 1: tính
A bằng 3^2 cộng 6^2 cộng 9^2 cộng …………….cộng 30^2
bài 2:tìm số nguyên dương n,biết:
a,25<5^n<625 b,3*26 > 3^n lớn hơn hoặc bằng 9
c,16 bé hơn hoặc bằng 8^n bé hơn hoặc bằng 64

Share

1 Answer

 1. Bài 2:

  Đk: ` x ∈ N `

  ` 25 < 5^n < 625 `

  ` => 5^2 < 5^n < 5^4 `

  ` => 2 < n < 4 `

  ` => n = 3 `

  ` 3^{26} > 3^n ≥ 9 `

  ` => 3^{26} > 3^n ≥ 3^2 `

  ` => 26 > n ≥ 2 `

  ` => n = {25 ; 24 ; 23 ; … ; 4 ; 3 ; 2} `

  ` 16 ≤ 8^n  ≤ 64 `

  ` => 2^4 ≤ 2^{3n} ≤ 2^6 `

  ` => 4 ≤ 3n ≤ 6 `

  ` => 4/3 ≤ n ≤ 2 `

  ` => n = 2 `

  • 0
Leave an answer

Leave an answer

Browse

bài 1: tính A bằng 3^2 cộng 6^2 cộng 9^2 cộng …………….cộng 30^2 bài 2:tìm số nguyên dương n,biết: a,25<5^n<625 b,3*26 > 3^n lớn hơn hoặc bằng

bài 1: tính
A bằng 3^2 cộng 6^2 cộng 9^2 cộng …………….cộng 30^2
bài 2:tìm số nguyên dương n,biết:
a,25<5^n<625 b,3*26 > 3^n lớn hơn hoặc bằng 9
c,16 bé hơn hoặc bằng 8^n bé hơn hoặc bằng 64

Share

1 Answer

 1. Bài 2:

  Đk: ` x ∈ N `

  ` 25 < 5^n < 625 `

  ` => 5^2 < 5^n < 5^4 `

  ` => 2 < n < 4 `

  ` => n = 3 `

  ` 3^{26} > 3^n ≥ 9 `

  ` => 3^{26} > 3^n ≥ 3^2 `

  ` => 26 > n ≥ 2 `

  ` => n = {25 ; 24 ; 23 ; … ; 4 ; 3 ; 2} `

  ` 16 ≤ 8^n  ≤ 64 `

  ` => 2^4 ≤ 2^{3n} ≤ 2^6 `

  ` => 4 ≤ 3n ≤ 6 `

  ` => 4/3 ≤ n ≤ 2 `

  ` => n = 2 `

  • 0
Leave an answer

Leave an answer

Browse