Ai giúp em câu 20 với ạ

Ai giúp em câu 20 với ạ

Share

1 Answer

 1. Đáp án:

  D

  Lời giải:

  Dùng công thức sự phụ thuộc chiều dài theo nhiệt độ \({l_2} = {l_1}(1 + \alpha \Delta t)\)

  Chu kì \(T = 2\pi \sqrt {\dfrac{l}{g}} \Rightarrow \dfrac{{{T_1}}}{{{T_2}}} = \sqrt {\dfrac{{{l_1}}}{{{l_2}}}} \Rightarrow {T_1} = {T_2}\sqrt {\dfrac{{{l_1}}}{{{l_2}}}}

  = \dfrac{{{T_2}}}{{\sqrt {(1 + \alpha \Delta t)} }} = 1,9995(s)\)

  • 0
Leave an answer

Leave an answer

Browse

Ai giúp em câu 20 với ạ

Ai giúp em câu 20 với ạ

Share

1 Answer

 1. Đáp án:

  D

  Lời giải:

  Dùng công thức sự phụ thuộc chiều dài theo nhiệt độ \({l_2} = {l_1}(1 + \alpha \Delta t)\)

  Chu kì \(T = 2\pi \sqrt {\dfrac{l}{g}} \Rightarrow \dfrac{{{T_1}}}{{{T_2}}} = \sqrt {\dfrac{{{l_1}}}{{{l_2}}}} \Rightarrow {T_1} = {T_2}\sqrt {\dfrac{{{l_1}}}{{{l_2}}}}

  = \dfrac{{{T_2}}}{{\sqrt {(1 + \alpha \Delta t)} }} = 1,9995(s)\)

  • 0
Leave an answer

Leave an answer

Browse