Ai giải giúp em với ạ

Ai giải giúp em với ạ

Share

1 Answer

 1. Đáp án:

  \(3,6cm\) nhé
  Lời giải: Gọi \({p_A},{p_B}\) là áp suất ở đáy hai nhánh
  \({h_A},{h_B}\)là độ cao cột chất lỏng hai nhánh
  \({d_A}\) là trọng lượng riêng cột dầu
  \({d_B}\) là trọng lượng riêng cột nước
  \({p_0}\) áp suất không khí
  \(\begin{array}{l}{p_A} = {p_0} + {d_A}{h_A}\\{p_B} = {p_0} + {d_B}{h_B}\\{p_A} = {p_B} \Rightarrow {h_B} = \dfrac{{{d_A}{h_A}}}{{{d_B}}} = 14,4cm\end{array}\)
  Độ chênh hai cột chất lỏng: \(18 – 14,4 = 3,6cm\)

  • 0
Leave an answer

Leave an answer

Browse

Ai giải giúp em với ạ

Ai giải giúp em với ạ

Share

1 Answer

 1. Đáp án:

  \(3,6cm\) nhé
  Lời giải: Gọi \({p_A},{p_B}\) là áp suất ở đáy hai nhánh
  \({h_A},{h_B}\)là độ cao cột chất lỏng hai nhánh
  \({d_A}\) là trọng lượng riêng cột dầu
  \({d_B}\) là trọng lượng riêng cột nước
  \({p_0}\) áp suất không khí
  \(\begin{array}{l}{p_A} = {p_0} + {d_A}{h_A}\\{p_B} = {p_0} + {d_B}{h_B}\\{p_A} = {p_B} \Rightarrow {h_B} = \dfrac{{{d_A}{h_A}}}{{{d_B}}} = 14,4cm\end{array}\)
  Độ chênh hai cột chất lỏng: \(18 – 14,4 = 3,6cm\)

  • 0
Leave an answer

Leave an answer

Browse