Ai có thể giúp em câu này với ạ? Phương trình sóng là \(u = 0,25cos(20t – 5{\rm{x}})(m;s)\). Phát biểu nào sau đây là sai? A. Biên độ cả sóng là \(25

Ai có thể giúp em câu này với ạ?
Phương trình sóng là \(u = 0,25cos(20t – 5{\rm{x}})(m;s)\). Phát biểu nào sau đây là sai?
A. Biên độ cả sóng là \(25cm\).
B. Tốc độ truyền sóng là \(0,2m/s\).
C. Chu kì của sóng là \(\dfrac{\pi }{{10}}(s)\).
D. Tần số của sóng là \(\dfrac{{10}}{\pi }(Hz)\).

Share

1 Answer

 1. Đáp án:

  B nhé

  Lời giải:

  Từ phương trình: \(u = 0,25cos(20t – 5{\rm{x}})(m;s)\)

  Biên độ \(A = 0,25m = 25cm\)

  \(\omega = 20(rad/s) \Rightarrow T = \dfrac{{2\pi }}{\omega } = \dfrac{{2\pi }}{{20}} = \dfrac{\pi }{{10}}s;f = \dfrac{1}{T} = \dfrac{1}{{\frac{\pi }{{10}}}} = \dfrac{{10}}{\pi }Hz\)

  Độ lệch pha \(\Delta \varphi = \dfrac{{2\pi x}}{\lambda } = 5x \Rightarrow \lambda = \dfrac{{2\pi }}{5}m \Rightarrow v = \lambda f = \dfrac{{2\pi }}{5}.\dfrac{{10}}{\pi } = 4m/s\)

  • 0
Leave an answer

Leave an answer

Browse

Ai có thể giúp em câu này với ạ? Phương trình sóng là \(u = 0,25cos(20t – 5{\rm{x}})(m;s)\). Phát biểu nào sau đây là sai? A. Biên độ cả sóng là \(25

Ai có thể giúp em câu này với ạ?
Phương trình sóng là \(u = 0,25cos(20t – 5{\rm{x}})(m;s)\). Phát biểu nào sau đây là sai?
A. Biên độ cả sóng là \(25cm\).
B. Tốc độ truyền sóng là \(0,2m/s\).
C. Chu kì của sóng là \(\dfrac{\pi }{{10}}(s)\).
D. Tần số của sóng là \(\dfrac{{10}}{\pi }(Hz)\).

Share

1 Answer

 1. Đáp án:

  B nhé

  Lời giải:

  Từ phương trình: \(u = 0,25cos(20t – 5{\rm{x}})(m;s)\)

  Biên độ \(A = 0,25m = 25cm\)

  \(\omega = 20(rad/s) \Rightarrow T = \dfrac{{2\pi }}{\omega } = \dfrac{{2\pi }}{{20}} = \dfrac{\pi }{{10}}s;f = \dfrac{1}{T} = \dfrac{1}{{\frac{\pi }{{10}}}} = \dfrac{{10}}{\pi }Hz\)

  Độ lệch pha \(\Delta \varphi = \dfrac{{2\pi x}}{\lambda } = 5x \Rightarrow \lambda = \dfrac{{2\pi }}{5}m \Rightarrow v = \lambda f = \dfrac{{2\pi }}{5}.\dfrac{{10}}{\pi } = 4m/s\)

  • 0
Leave an answer

Leave an answer

Browse