Ai biết làm xin giúp E với ạ có ảnh

Ai biết làm xin giúp
E với ạ có ảnh

Share

1 Answer

  1. a, Góc \(\widehat{B_2}=\widehat{A_1}={54}^o\) (vì đó là hai góc so le trong).

    b, Góc \(\widehat{A_4}=\widehat{B_3}=180^o-\widehat{B_2}=180^o-54^o=126^o\) (vì đó là hai góc đồng vị).

    c, \(\widehat{A_4}+\widehat{B_2}=180^o\) (vì đó là hai góc trong cùng phía).

    • 0
Leave an answer

Leave an answer

Browse