Ai biết làm câu nào thì cho e xin lời giải của câu đấy với ạ.

Ai biết làm câu nào thì cho e xin lời giải của câu đấy với ạ.

Share

1 Answer

 1. \(\begin{array}{l}
  14)\,\\
  pt\, \Leftrightarrow 4\cos x = \sqrt 2 \left( {1 + {{\tan }^2}x} \right)\,\,\,\left( {\cos x \ne 0} \right)\\
  \Leftrightarrow 4\cos x = \sqrt 2 .\dfrac{1}{{{{\cos }^2}x}}\\
  \Leftrightarrow {\cos ^3}x = \dfrac{1}{{2\sqrt 2 }}\\
  \Leftrightarrow \cos x = \dfrac{1}{{\sqrt 2 }} \Leftrightarrow \left[ \begin{array}{l}
  x = \dfrac{\pi }{4} + k2\pi \\
  x = – \dfrac{\pi }{4} + k2\pi
  \end{array} \right.
  \end{array}\)

  • 0
Leave an answer

Leave an answer

Browse