Ai biết giúp mình với

Ai biết giúp mình với

Share

1 Answer

 1. Gọi vectơ tịnh tiến $\vec v(a;b)$.
  Chọn 2 điểm thuộc đường thẳng $d$: $2x-3y+3=0$ là điểm $A(0;1)$ và $B(3;3)$
  $\Rightarrow T_{\vec v(a;b)}A=A'(x_A;y_A)$
  Trong đó $\left\{ \begin{array}{l} x_A=0+a=a \\ y_A=1+b \end{array} \right .$
  $\Rightarrow A'(a;1+b)$
  $T_{\vec v(a;b)}B=B'(x_B;y_B)$
  Trong đó $\left\{ \begin{array}{l} x_B=3+a \\ y_B=3+b \end{array} \right .$
  $\Rightarrow B'(3+a;3+b)$
  Hai điểm $A’$ và $B’$ thuộc đường thẳng $d’$ suy ra tọa độ hai điểm đó thỏa mãn phương trình đường thẳng $d’: 2x-3y-5=0$
  $\Rightarrow \left\{ \begin{array}{l} 2a-3(1+b)-5=0 \\ 2(3+a)-3(3+b)-5=0 \end{array} \right .$
  $\Rightarrow \left\{ \begin{array}{l} 2a-3b=8 \\ 2a-3b=8 \end{array} \right .$
  $\Rightarrow a=\dfrac{3b+8}{2}$.
  Thay tọa độ tung độ của đáp án để có tọa độ hoành độ.

  • 0
Leave an answer

Leave an answer

Browse