ac ơi đạo hàm cho em ý này với ạ, em cảm ơn:” $y=log_2(x^2-2x)$

ac ơi đạo hàm cho em ý này với ạ, em cảm ơn:” $y=log_2(x^2-2x)$

Share

1 Answer

Leave an answer

Leave an answer

Browse

ac ơi đạo hàm cho em ý này với ạ, em cảm ơn:” $y=log_2(x^2-2x)$

ac ơi đạo hàm cho em ý này với ạ, em cảm ơn:” $y=log_2(x^2-2x)$

Share

1 Answer

Leave an answer

Leave an answer

Browse