Xác định khối lượng SO3 và khối lượng dd H2SO4 49% để trộn thành 450g dd H2SO2 73,5%

Xác định khối lượng SO3 và khối lượng dd H2SO4 49% để trộn thành 450g dd H2SO2 73,5%

Share

1 Answer

 1. Đáp án:

  Trong 450 g dd H2SO4 83,3% có m H2SO4 = 450 x 83,3 / 100 = 374,85 (g)

  => n H2SO4 = 374,85 / 98 = 3,825

  Gọi số mol SO3 là x và số mol H2SO4 trong dd H2SO4 49% là y

  SO3 + H2O => H2SO4

  x______x_______x

  => x + y = n H2SO4 = 3,825 (1)

  m H2SO4 trong dd 49% là 98y => m dd H2SO4 49% = 98y x 100 / 49 = 200y (g)

  => m SO3 + m dd H2SO4 49% = 80x + 200y = m dd sau phản ứng = 450 (2)

  Từ (1) và (2) => x = 2,625 và y = 1,2

  => m SO3 = 80 x 2,625 = 210 (g)

  m dd H2SO4 49% = 200 x 1,2 = 240 (g)

  Giải thích các bước giải:

  • 0
Leave an answer

Leave an answer

Browse