a) 1449-{[(216+184):81].9} b)(20+21+22+23).20.21.22.23 c)17.23+17.37+20.34 d)13+17+21+…..+205+209 e)(332.56-332.28):334 câu b là 2 mũ 0; 2 mũ 1; 2 m

a) 1449-{[(216+184):81].9}
b)(20+21+22+23).20.21.22.23
c)17.23+17.37+20.34
d)13+17+21+…..+205+209
e)(332.56-332.28):334
câu b là 2 mũ 0; 2 mũ 1; 2 mũ 2 và 2 mũ 3
câu e là 3 mũ 32 và 3 mũ 34

Share

1 Answer

 1. Đáp án:

  Giải thích các bước giải:

  a)1449-{[(216+184):8].9}=1449-(400:8).9=1449-450=999

  b)=(0+2+4+8).0.2.4.8=0

  c)=17.60+20.34=1700

  d) Ta có: (209-13):4+1 =50

  (13+109).50:2=5550

  e) =3^32.28:3^3=28/9

  • 0
Leave an answer

Leave an answer

Browse

a) 1449-{[(216+184):81].9} b)(20+21+22+23).20.21.22.23 c)17.23+17.37+20.34 d)13+17+21+…..+205+209 e)(332.56-332.28):334 câu b là 2 mũ 0; 2 mũ 1; 2 m

a) 1449-{[(216+184):81].9}
b)(20+21+22+23).20.21.22.23
c)17.23+17.37+20.34
d)13+17+21+…..+205+209
e)(332.56-332.28):334
câu b là 2 mũ 0; 2 mũ 1; 2 mũ 2 và 2 mũ 3
câu e là 3 mũ 32 và 3 mũ 34

Share

1 Answer

 1. Đáp án:

  Giải thích các bước giải:

  a)1449-{[(216+184):8].9}=1449-(400:8).9=1449-450=999

  b)=(0+2+4+8).0.2.4.8=0

  c)=17.60+20.34=1700

  d) Ta có: (209-13):4+1 =50

  (13+109).50:2=5550

  e) =3^32.28:3^3=28/9

  • 0
Leave an answer

Leave an answer

Browse