A={1;2;3;4;5;6} B={1;3;5;7;9} Viết tập hợp F các phần tử thuộc A hoặc thuộc B

A={1;2;3;4;5;6} B={1;3;5;7;9}
Viết tập hợp F các phần tử thuộc A hoặc thuộc B

Share

1 Answer

Leave an answer

Leave an answer

Browse