-66.($\frac{1}{2}$-$\frac{1}{3}$+$\frac{1}{11}$)+(124.(-37)+63.(-124) mấy bạn ko bít dừng phá

-66.($\frac{1}{2}$-$\frac{1}{3}$+$\frac{1}{11}$)+(124.(-37)+63.(-124) mấy bạn ko bít dừng phá

Share

1 Answer

 1. Đáp án:

  -12417

  Giải thích các bước giải:

  -66.($\frac{1}{2} $-$\frac{1}{3}$ +$\frac{1}{11}$ )+124.(-37)+63.(-124)

  =-66.$\frac{17}{66} $-124.(37+63)

  =-17-124.100

  =-124174

  • 0
Leave an answer

Leave an answer

Browse