(x+5/3).(x-5/4)=0 Tìm x.

(x+5/3).(x-5/4)=0
Tìm x.

Share

1 Answer

 1. Đáp án:

  X=-5/3 hoặc x= 5/4

  Giải thích các bước giải:

  Có 2 th

  Th1 x+5/3=0 => x=-5/3

  Th2 x-5/4=0 => x= 5/4

  Vậy x =-5/3 hoặc x= 5/4

  • 0
Leave an answer

Leave an answer

Browse