5(x – 2) = 3(x + 1) ?x

5(x – 2) = 3(x + 1) ?x

Share

1 Answer

  1. Đáp án:

    \(\frac{{13}}{2}\)

    Giải thích các bước giải:

    \[\begin{array}{l}5\left( {x–2} \right) = 3\left( {x + 1} \right)\\ \Leftrightarrow 5x – 10 = 3x + 3\\ \Leftrightarrow 5x – 3x = 10 + 3\\ \Leftrightarrow 2x = 13\\ \Leftrightarrow x = \frac{{13}}{2}\end{array}\]

    • 0
Leave an answer

Leave an answer

Browse