x^4+2x^3-6x-9=0 Hãy tìm x

x^4+2x^3-6x-9=0 Hãy tìm x

Share

1 Answer

 1. Đáp án: có 2 nghiệm :

  x1 = -√3

  X2= √3

  Lời giải: x^4+2x^3-6x-9=0

  (x^2-3)×(x^2+3)+2x(x^2-3)=0

  (x^2-3)×(x^2+3+2x)=0

  (x^2-3)=0 ; x^2+3-2x=0

  <=> có 2 nghiệm :

  x1 = -√3

  X2= √3

  • 0
Leave an answer

Leave an answer

Browse