3a) Tìm a sao cho đa thức: x^4 – x^3 + 6x^2 -x + a chia hết cho x^2 – x + 5 b) Tìm giá trị nguyên của x để đa thức 3x^3 + 10x^2 – 5 chia hết cho 3x +

3a) Tìm a sao cho đa thức:
x^4 – x^3 + 6x^2 -x + a chia hết cho x^2 – x + 5
b) Tìm giá trị nguyên của x để đa thức 3x^3 + 10x^2 – 5 chia hết cho 3x + 1

Share

1 Answer

Leave an answer

Leave an answer

Browse