2)Tìm x: a)52x-1=125 b)(3-x)4=16 52x-1=53 (3-x)4=24 2x-1=3 3-x =3 c

2)Tìm x:
a)52x-1=125 b)(3-x)4=16
52x-1=53 (3-x)4=24
2x-1=3 3-x =3
câu a là 5 mũ 2x-1 và 5 mũ 3
câu b là 3-x mũ 4 và 2 mũ 4 nha
Các bạn giải tiếp cho mình được ko đến đây mình ko biết làm
Và mình cũng ko biết viết số mũ thế nào trên lời giải hay ai biết chỉ mình nha^-^

Share

1 Answer

 1. Đáp án:

  Giải thích các bước giải:

  a) $5^{2x-1}=125$

  ⇒ $5^{2x-1}=5^3$

  ⇒ $2x-1=3$

  ⇒ $2x=3+1$

  ⇒ $2x=4$

  ⇒ $x=2$

  b) $(3-x)^4=16$

  ⇒ $(3-x)^4=2^4$

  ⇒ $3-x=2$

  ⇒ $x=3-2$

  ⇒ $x=1$

  • 0
Leave an answer

Leave an answer

Browse

2)Tìm x: a)52x-1=125 b)(3-x)4=16 52x-1=53 (3-x)4=24 2x-1=3 3-x =3 c

2)Tìm x:
a)52x-1=125 b)(3-x)4=16
52x-1=53 (3-x)4=24
2x-1=3 3-x =3
câu a là 5 mũ 2x-1 và 5 mũ 3
câu b là 3-x mũ 4 và 2 mũ 4 nha
Các bạn giải tiếp cho mình được ko đến đây mình ko biết làm
Và mình cũng ko biết viết số mũ thế nào trên lời giải hay ai biết chỉ mình nha^-^

Share

1 Answer

 1. Đáp án:

  Giải thích các bước giải:

  a) $5^{2x-1}=125$

  ⇒ $5^{2x-1}=5^3$

  ⇒ $2x-1=3$

  ⇒ $2x=3+1$

  ⇒ $2x=4$

  ⇒ $x=2$

  b) $(3-x)^4=16$

  ⇒ $(3-x)^4=2^4$

  ⇒ $3-x=2$

  ⇒ $x=3-2$

  ⇒ $x=1$

  • 0
Leave an answer

Leave an answer

Browse