2 đỉnh tam giác BAC vuông cân tại A có 2 điện tích q1 tại A , q2 tại B tổng hợp do 2 điện tích gây tại C có phương vuông góc AC , hỏi q1 và q2 có mối

2 đỉnh tam giác BAC vuông cân tại A có 2 điện tích q1 tại A , q2 tại B tổng hợp do 2 điện tích gây tại C có phương vuông góc AC , hỏi q1 và q2 có mối quan hệ như thế nào
A :q2 = -2*q1 căn hai
B: q2= -q1 căn hai
C: q2=2* q1 căn hai
D :q2=-2q1

Share

1 Answer

Leave an answer

Leave an answer

Browse