10 công nhân làm được 500 sản phẩm mất 5 giờ.hỏi 30 công nhân làm 1500 sản phẩm mất bao lâu ? (sức làm ngang nhau )

10 công nhân làm được 500 sản phẩm mất 5 giờ.hỏi 30 công nhân làm 1500 sản phẩm mất bao lâu ? (sức làm ngang nhau )

Share

1 Answer

Leave an answer

Leave an answer

Browse