1)(x+y)(x^2-y^2)+(y+z)(y^2-z^2)+(z+x)(z^2-x^2) 2)a^4(b-c)+b^4(c-a)+c^4(a-b) giải giúp mình nha

1)(x+y)(x^2-y^2)+(y+z)(y^2-z^2)+(z+x)(z^2-x^2)
2)a^4(b-c)+b^4(c-a)+c^4(a-b)
giải giúp mình nha

Share

1 Answer

 1. Nếu đề bài là khai triển đa thức:

  1) \((x+y)(x^2-y^2)+(y+z)(y^2-z^2)+(z+x)(z^2-x^2)\)

  \(=x^3-xy^2+yx^2-y^3+y^3-yz^2+zy^2-z^3+z^3-zx^2+xz^2-x^3\)

  \(=-xy^2+yx^2-yz^2+zy^2-zx^2+xz^2\)

  2) \(a^4(b-c)+b^4(c-a)+c^4(a-b)\)

  \(=a^4b-a^4c+b^4c-b^4a+c^4a-c^4b\)

  • 0
Leave an answer

Leave an answer

Browse

1)(x+y)(x^2-y^2)+(y+z)(y^2-z^2)+(z+x)(z^2-x^2) 2)a^4(b-c)+b^4(c-a)+c^4(a-b) giải giúp mình nha

1)(x+y)(x^2-y^2)+(y+z)(y^2-z^2)+(z+x)(z^2-x^2)
2)a^4(b-c)+b^4(c-a)+c^4(a-b)
giải giúp mình nha

Share

1 Answer

 1. Nếu đề bài là khai triển đa thức:

  1) \((x+y)(x^2-y^2)+(y+z)(y^2-z^2)+(z+x)(z^2-x^2)\)

  \(=x^3-xy^2+yx^2-y^3+y^3-yz^2+zy^2-z^3+z^3-zx^2+xz^2-x^3\)

  \(=-xy^2+yx^2-yz^2+zy^2-zx^2+xz^2\)

  2) \(a^4(b-c)+b^4(c-a)+c^4(a-b)\)

  \(=a^4b-a^4c+b^4c-b^4a+c^4a-c^4b\)

  • 0
Leave an answer

Leave an answer

Browse