1.Tính = cách thuận tiện nhất a.4/5×3/7+3/7×1/5 b.50x9x3=20 2.Điền số 2500m=….dam 9kg=…..g 5218cm=….m….cm 4050kg=…..tấn….kg 1/4 tạ=…..k

1.Tính = cách thuận tiện nhất
a.4/5×3/7+3/7×1/5
b.50x9x3=20
2.Điền số
2500m=….dam
9kg=…..g
5218cm=….m….cm
4050kg=…..tấn….kg
1/4 tạ=…..kg
3.Tìmx
a.x+1/4=3×2/5
b.3/2-x1/4=5/7
4. 4 máy xúc đào xong con mương trong 30 ngày. Nay có thêm 2 máy xúc thì đào xing con mương trong bai nhiêu ngày?

Share

1 Answer

 1. Đáp án:

  Giải thích các bước giải:

  Bài 1

  a) $=\frac{3}{7}.(\frac{4}{5}+\frac{1}{5}$

  $=\frac{3}{7}.1$

  $=\frac{3}{7}$

  Bài 2

  $2500m=250dm$

  $9kg=9000g$

  $5218cm=52m18cm$

  $4050kg=4 tấn 50kg$

  $1/4 tạ = 25kg$

  Bài 3

  a) $x+1/4=6/5$

  $x=6/5-1/4$

  $x=24/20-5/20$

  $x=19/20$

  Bài 4

  Một ngày 4 máy xúc đào được số phần con mương là:

  $1:30=\frac{1}{30} $ (phần mương)

  Sau khi thêm 2 máy xúc thì tổng số máy xúc là:

  4+2=6 (máy)

  Một ngày 6 máy xúc đào được số phần con mương là:

  $\frac{1}{30} :4$x$6$=$\frac{1}{20}$ (phần mương)

  Sáu máy xúc đào xong con mương trong số ngày là:

  $1:\frac{1}{20}=20$ (ngày)

  Đáp số: $20$ (ngày)

  • 0
Leave an answer

Leave an answer

Browse

1.Tính = cách thuận tiện nhất a.4/5×3/7+3/7×1/5 b.50x9x3=20 2.Điền số 2500m=….dam 9kg=…..g 5218cm=….m….cm 4050kg=…..tấn….kg 1/4 tạ=…..k

1.Tính = cách thuận tiện nhất
a.4/5×3/7+3/7×1/5
b.50x9x3=20
2.Điền số
2500m=….dam
9kg=…..g
5218cm=….m….cm
4050kg=…..tấn….kg
1/4 tạ=…..kg
3.Tìmx
a.x+1/4=3×2/5
b.3/2-x1/4=5/7
4. 4 máy xúc đào xong con mương trong 30 ngày. Nay có thêm 2 máy xúc thì đào xing con mương trong bai nhiêu ngày?

Share

1 Answer

 1. Đáp án:

  Giải thích các bước giải:

  Bài 1

  a) $=\frac{3}{7}.(\frac{4}{5}+\frac{1}{5}$

  $=\frac{3}{7}.1$

  $=\frac{3}{7}$

  Bài 2

  $2500m=250dm$

  $9kg=9000g$

  $5218cm=52m18cm$

  $4050kg=4 tấn 50kg$

  $1/4 tạ = 25kg$

  Bài 3

  a) $x+1/4=6/5$

  $x=6/5-1/4$

  $x=24/20-5/20$

  $x=19/20$

  Bài 4

  Một ngày 4 máy xúc đào được số phần con mương là:

  $1:30=\frac{1}{30} $ (phần mương)

  Sau khi thêm 2 máy xúc thì tổng số máy xúc là:

  4+2=6 (máy)

  Một ngày 6 máy xúc đào được số phần con mương là:

  $\frac{1}{30} :4$x$6$=$\frac{1}{20}$ (phần mương)

  Sáu máy xúc đào xong con mương trong số ngày là:

  $1:\frac{1}{20}=20$ (ngày)

  Đáp số: $20$ (ngày)

  • 0
Leave an answer

Leave an answer

Browse