1) Một ô tô đi từ A đến B mất 3 giờ. Biết rằng, trong 30 phút đầu tiên ô tô đi với vận tốc 40km/h, khoảng thời gian còn lại đi với vận tốc 52 km/h. Tí

1) Một ô tô đi từ A đến B mất 3 giờ. Biết rằng, trong 30 phút đầu tiên ô tô đi với vận tốc 40km/h, khoảng thời gian còn lại đi với vận tốc 52 km/h. Tính vận tốc trung bình của ô tô đã đi từ A đến B.
2) Để đo độ sâu của một vùng biển, người ta phóng một luồng siêu âm hướng thẳng xuống đáy biển. Sau thời gian 32 giây máy thu nhận được siêu âm trở lại. Tính độ sâu của vùng biển đó. Biết rằng vận tốc của siêu âm trong nước là 300m/s.
GIÚP MÌNH VỚI Ạ

Share

1 Answer

 1. Đáp án:

  Gửi bạn đáp án

  Giải thích các bước giải:

  1.Độ dài quãng đường AB là: S=v1.t1+v2.t2=40.0,5+52.2,5=150km

  Vận tốc trung bình: Vtb=S/3=150/3=50 km/h

  2.

  Sóng âm đi xuống đáy rồi phản xạ lại, nên thời gian sóng âm đi hết đáy biển chỉ là: t=32/2=16s

  Độ sâu của biển là: h=v.t=300.16=4800 m

  • 0
Leave an answer

Leave an answer

Browse