1, Một điên tích q1=5×10^-9 C đặt tại A trong chân không a) Tính cường độ điện trường tại vị trí cách điện tích một khoảng 10cm b) Xác định vị trí mà

1, Một điên tích q1=5×10^-9 C đặt tại A trong chân không
a) Tính cường độ điện trường tại vị trí cách điện tích một khoảng 10cm
b) Xác định vị trí mà tại đó cường độ điện trường bằng 1350 V/m
c) Tại B cách A 20cm đặt một điên tích q2= 9x 10^-9C. Xác định cường độ điện trường tổng hợp tại C cách A 10cm, cách B 30cm

Share

1 Answer

Leave an answer

Leave an answer

Browse