1/Cho x + y=2 và xy= -99. Tính x mũ 2 + y mũ 2 2/Chứng tỏ các biểu thức sau luôn dương vs mọi giá trị của biến: a) x^2 + 4x + 7 b)9x^2 – 6x + 3 c) x^2

1/Cho x + y=2 và xy= -99. Tính x mũ 2 + y mũ 2
2/Chứng tỏ các biểu thức sau luôn dương vs mọi giá trị của biến:
a) x^2 + 4x + 7
b)9x^2 – 6x + 3
c) x^2 + 1-4xy + 4y^2

Share

1 Answer

 1. Đáp án:

  Giải thích các bước giải: 1/

  ta có x+y=2

  →(x+2)^2=4

  →x^2+2xy+y^2=4

  →x^2+y^2=4-2.(-99)

  →x^2+y^2=202

  2/

  a/x^2+4x+7

  =x^2+4x+4+3

  =(x+2)^2+3≥3

  b/

  =(3x)^2-6x+1+2

  =(3x-1)^2+2≥2

  c/

  =x^2-4xy+4y^2+1

  =(x-2y)^2+1≥1

  • 0
Leave an answer

Leave an answer

Browse