1. Cho nửa khoảng A = [0;3] và B (b;b+4]. A C B nếu: A. -1

1. Cho nửa khoảng A = [0;3] và B (b;b+4]. A C B nếu:
A. -1= 5, D. a > 5
Ai giúp mình giải thích với 😭😭

Share

1 Answer

  1. Đáp án: theo mình nghỉ là câu 1A ,2B

    Nhưng đề ghi là nữa khoảng nhưng kí hiệu là

    A=[0;3] bn có ghi lộn đề ko

    Giải thích các bước giải:

    • 0
Leave an answer

Leave an answer

Browse