1 bếp ăn dự trữ gạo đủ cho 85 người ăn trong 18 ngày. Sau đó vì có thêm người đến ăn nên số gạo chỉ đủ ăn trong 15 ngày, hỏi có bao nhiêu người đến th

1 bếp ăn dự trữ gạo đủ cho 85 người ăn trong 18 ngày. Sau đó vì có thêm người đến ăn nên số gạo chỉ đủ ăn trong 15 ngày, hỏi có bao nhiêu người đến thêm ( mức ăn của mỗi người như nhau)

Share

1 Answer

 1. Đáp án:

  Giải thích các bước giải:

  (Bài toán tỉ lệ nghịch)

  1 ngày cần số người để ăn hết lượng gạo dự trữ đang có là :

  85 x 18 = 1530 (người)

  15 ngày có số người để ăn hết lượng gạo đang có là :

  1530 : 15 = 102 (người)

  Có số người đến thêm là :

  102 – 85 = 17 (người)

  Đáp số : 17 người.

  • 0
Leave an answer

Leave an answer

Browse