1.Bằng phương pháp hóa học hãy làm sạch AlCL3 khi lẫn tạp chất ZnCl2(không làm thay đổi lượng AlCl3 ban đầu) 2.Trình bày phương pháp hóa học loại bỏ;

1.Bằng phương pháp hóa học hãy làm sạch AlCL3 khi lẫn tạp chất ZnCl2(không làm thay đổi lượng AlCl3 ban đầu)
2.Trình bày phương pháp hóa học loại bỏ;
a, HCl lẫn trong hh CO2 và HCl
b, HCl lẫn trong hỗn hợp H2S và HCl
c, H2S lẫn trong hỗn hợp HCl và H2S

Share

1 Answer

 1. 1.

  + Cho hỗn hợp AlCl3, ZnCl2 tác dụng với dung dịch NH3 dư, lọc lấy kết tủa.

               AlCl3 + 3NH3 + 3H2O → Al(OH)3↓ + 3NH4Cl

               ZnCl2 + 6NH3 + 2H2O → 2NH4Cl + [Zn(NH3)4](OH)2

  Nung nóng kết tủa đến khối lượng không sau đó hòa tan vào dd HCl dư và cô cạn đến khối lượng không đổi thu được AlCl3

               2Al(OH)3 $\buildrel {{t^o}} \over
               \longrightarrow $ Al2O3 + 3H2O

                Al2O3 + 6HCl → 2AlCl3 + 3H2O

  2.

  a) Dẫn hỗn hợp đi qua dd Na2CO3 dư sau đó dẫn qua dung dịch H2SO4 đặc để làm khô ta thu được khí CO2

                     Na2CO3 + HCl → NaHCO3 + NaCl

  b) Dẫn hỗn hợp đi qua dd Na2S dư, sau đó dẫn qua bột P2O5 để làm khô ta thu được khí H2S

                     HCl + Na2S → NaHS + NaCl

  c) Dẫn hỗn hợp khí qua dd CuSO4 dư, sau đó dẫn qua bột P2O5 để làm khô ta thu được khí HCl

                     H2S + CuSO4 → CuS↓ + H2SO4

  • 0
Leave an answer

Leave an answer

Browse