1.Bạn có suy nghĩ gì khi mình là học sinh lớp8 2.Bạn thấy mình cần làm tốt những việc j trong năm học này 3.Để làm tốt nhiệm vụ lớp 8 ta cần có những

1.Bạn có suy nghĩ gì khi mình là học sinh lớp8
2.Bạn thấy mình cần làm tốt những việc j trong năm học này
3.Để làm tốt nhiệm vụ lớp 8 ta cần có những biện pháp gì

Share

1 Answer

  1. 1 mình đã lớn hơn nên mình phải thật cố gắng

    2 mìn sẽ học tốt giúp đỡ mọi người nhiều hơn và cả bố mẹ nữa

    3 ta sẽ đặt ra 1 mục tiêu trong năm nay và cố gắng hoàn thành nó tót nhất

    • 0
Leave an answer

Leave an answer

Browse